2016/07/14

Cài đặt phần mềm Rocket.Chat

Posted in by HungNguyen | Edit

Thời gian gần đây, mình tìm kiếm một chương trình chat nội bộ trong công ty để thay thế skype với các tính năng như Chat, gởi file, share screen, call, video call, ...  có application trên Windows, Mac OSX, Linux, Android, iOS

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách setup phần mềm Rocket.Chat trên hệ điều hành Ubuntu 14 với tên miền http://www.livemeeting.vn

Cài đặt Free Certificate Let's Encrypt

sudo git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt
cd /opt/letsencrypt
./letsencrypt-auto certonly --standalone --email nvhung2@ppj-international.com -d www.livemeeting.vn

Cài đặt Nginx

sudo apt-get install nginx
cd /etc/nginx/sites-available
sudo mv default default.bak

Tạo file default mới với nội dung

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

 server {
   listen 443 ssl;
   server_name www.livemeeting.vn;
   ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/www.livemeeting.vn/fullchain.pem;
   ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/www.livemeeting.vn/privkey.pem;
   ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
   ssl_prefer_server_ciphers on;
   ssl_ciphers 'EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH';
   root /usr/share/nginx/html;
   index index.html index.htm;
   # Make site accessible from http://localhost/
   server_name localhost;
   location / {
     proxy_pass http://www.livemeeting.vn:3000/;
     proxy_http_version 1.1;
     proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
     proxy_set_header Connection "upgrade";
     proxy_set_header Host $http_host;
     proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
     proxy_set_header X-Forward-For $proxy_add_x_forwarded_for;
     proxy_set_header X-Forward-Proto http;
     proxy_set_header X-Nginx-Proxy true;
     proxy_redirect off;
   }
 }
 server {
   listen 80;
   server_name www.livemeeting.vn;
   return 301 https://$host$request_uri;
 }

sudo service nginx stop
sudo service nginx start

Nâng cấp hệ thống 

sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade
sudo apt-get install -y software-properties-common git nano curl build-essential

Cài Nodejs

sudo apt-get install -y nodejs npm
sudo npm install nave -g
sudo nave usemain 0.10.43

sudo npm install pm2 -g
sudo pm2 startup

Cài Meteor

curl --location https://install.meteor.com | sudo bash -

Cài Mongodb

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 7F0CEB10
echo 'deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/ubuntu-upstart dist 10gen' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install --yes mongodb-org

Setup Mongodb replica

sudo nano /etc/mongod.conf 
đối với Mongodb 2.4:

replSet=001-rs 

Mongodb 2.6 hoặc cao hơn

replication:
          replSetName:     "001-rs"
sudo service mongod restart
sudo mongo
>rs.initiate()

nếu ra được kết quả như bên dưới là ok
{
        "info2" : "no configuration explicitly specified -- making one",
        "me" : "vps:27017",
        "info" : "Config now saved locally.  Should come online in about a minute.",
        "ok" : 1
}

Nếu báo lỗi như bên dưới, mở /etc/mongod.conf đổi bind_ip to 0.0.0.0

"errmsg" : "couldn't initiate : can't find self in the replset config"

Cài đặt Rocket.Chat

Download bản mới nhất
curl -L https://rocket.chat/releases/latest/download -o rocket.chat.tgz
tar zxvf rocket.chat.tgz
mv bundle Rocket.Chat
cd Rocket.Chat/programs/server
npm install
cd ../..
export ROOT_URL=http://www.livemeeting.vn:3000/
export MONGO_URL=mongodb://localhost:27017/rocketchat
export PORT=3000
node main.js

Tạo script tự khởi động phần mềm

cd /home/administrator/Rocket.Chat
sudo nano rocket-chat.json

{
  "apps": [{
  "name": "rocket.chat",
  "script": "/home/administrator/Rocket.Chat/main.js",
  "out_file": "/home/administrator/Rocket.Chat/logs/app.log",
  "error_file": "/home/administrator/Rocket.Chat/logs/err.log",
  "port": "3000",
  "env": {
  "MONGO_URL": "mongodb://localhost:27017/rocketchat",
  "MONGO_OPLOG_URL": "mongodb://localhost:27017/local",
  "ROOT_URL": "http://www.livemeeting.vn:3000",
  "PORT": "3000"
  }
  }]
}

sudo mkdir /home/administrator/Rocket.Chat/logs
sudo pm2 start rocket-chat.json
sudo pm2 save


Đăng ký account Administrator

Mở trình duyệt, gõ địa chỉ https://www.livemeeting.vn/
Mặc định, account đăng ký đầu tiên sẽ là account có quyền Administrator
2016/06/03

ESXi 5.5 update 2 install fail on x3650 M5 – Failed to resolve circular relocation

Posted in by HungNguyen | Edit
Hôm nay cty mua mới 1 con x3650 M5 để chạy additional mail server, khi tiến hành cài ESXi 5.5 U2 thì báo lỗi Failed to resolve circular relocation
Để fix, cần cấu hình lại trong BIOS > System Settings > Devices and IO ports

https://kitkatneko.files.wordpress.com/2015/06/vmware-esxi-failure-lenovo-good-config.png?w=700&h=325
Sau đó chạy setup ESXi lại là ok.
2015/08/06

Hide Trash Can from User Profile Alfresco

Posted in by HungNguyen | Edit
Ẩn Trash Can trong User Profile của người sử dụng:

Edit file userprofiletoolbar.get.js trong thư mục tomcat\webapps\share\WEB-INF\classes\alfresco\site-webscripts\org\alfresco\components\profile

Thêm vào:
// Add Trashcan link
        if(user.isAdmin)
{
        addLink("user-trashcan-link", "user-trashcan", "link.trashcan");
}
2015/07/10

Command Line to Monitoring Linux Server

Posted in by HungNguyen | Edit

Glances Complete Linux server Monitoring Tool

Công cụ để theo dõi Perfomance, tương tự Task Manager trên Windows
Cài đặt trên Ubuntu 14.04
#sudo apt-get install glances
#glances


2014/07/19

Winter In My Heart

Posted in by HungNguyen | Edit


Winter has come
farewell to the sun
it's getting colder every single day

you are not here
can't stand you're not near
I'll wait for you forever and I pray
my fantasy makes me believe that you're with me

I have winter in my heart
'cause I miss you more than words can say
when nights are long and lonely without you

I have winter in my heart
count the hours every single day
that lonesome time is too sad to be true
got winter in my heart

snow falling down
and you're not around
I'm all alone in that white wonder land

taking a walk
there's no one to talk
we used to be together hand in hand
my fantasy makes me belive that you're with me

I have winter in my heart
'cause I miss you more than words can say
when nights are long and lonely without you

I have winter in my heart
count the hours every single day
that lonesome time is too sad to be true
winter in my heart
2013/11/15

Memrise

Posted in by HungNguyen | Edit
Website học ngoại ngữ miễn phí với phương pháp học rất dễ nhớ qua hình ảnh, âm thanh, .. ngoài tiếng Anh, còn có nhiều loại ngôn ngữ và các phương pháp học khác.

địa chỉ http:///www.memrise.com/


2013/08/19

Vox Player for Mac OS

Posted in by HungNguyen | Edit
Phần mềm nghe nhạc miễn phí trên Mac OS với nhiều chức năng tiện dụng hơn so với iTunes. Hỗ trợ Last.fm, EQ, AirPlay .. Hỗ trợ nghe các loại tập tin như FLAC, ACC, MP3, OGG ...

Download về tại địa chỉ Vox Player hoặc từ App Store.